Teşvik Hesapla
Geri

6331 Sayılı İSG Kanunu İPC Tutarları 2023

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

                                                                               2023 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                              

 

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

 

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)

TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

26/1-a

4/1-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

15.529

19.411

23.293

15.529

23.293

31.058

23.293

31.058

46.587

4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

15.529

19.411

23.293

15.529

23.293

31.058

23.293

31.058

46.587

 

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.

38.876

48.595

58.314

38.876

58.314

77.752

58.314

77.752

116.628

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.

38.876

48.595

58.314

38.876

58.314

77.752

58.314

77.752

116.628

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.

38.852

58.278

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

 

26/1-b

6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL

26/1-b

6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı

26/1-b

6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL

MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı

 

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

17467

23290

34935

 

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

23.314

29.142

34.971

23.314

34.971

46.628

34.971

46.628

69.942

TL

34.982

43.727

52.473

34.982

52.473

69.964

52.473

69.964

104.946

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

Her bir yükümlülük için  TL/
Aykırılığın devamı halinde her ay

MADDE 12 - Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

Her bir yükümlülük için TL/
Aykırılığın devamı halinde her ay

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

26/1-e

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL / her yükümlülük için ayrı ayrı

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK`ya bildirmemek.

15.529

19.411

23.293

15.529

23.293

31.058

23.293

31.058

46.587

TL

26/1-e

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK`ya bildirmemesi.

15.529

15.529

15.529

15.529

15.529

15.529

15.529

15.529

15.529

TL

MADDE 15 - Sağlık gözetimi

26/1-f

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

TL / her çalışan için *

MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi

26/1-g

16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

7.755

TL  / her çalışan için *

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi

26/1-ğ

17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

3.138

TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı

MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

26/1-h

18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 20 - Çalışan temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

TL

26/1-ı

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

11.645

14.556

17.467

11.645

17.467

23.290

17.467

23.290

34.935

TL

26/1-ı

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

TL 

MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu

26/1-i

22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.

23.293

31.058

46.587

TL  / her aykırılık için ayrı ayrı

26/1-i

22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.

15.529

19.411

23.293

15.529

23.293

31.058

23.293

31.058

46.587

TL  / her aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

26/1-j

23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.

38.876

48.595

58.314

38.876

58.314

77.752

58.314

77.752

116.628

TL

MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

. 26/1-k

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

38.876

48.595

58.314

38.876

58.314

77.752

58.314

77.752

116.628

TL

MADDE 25 - İşin durdurulması

26/1-l

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

6.286

TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar  

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

388.903

486.128

583.354

388.903

583.354

777.806

583.354

777.806

1.166.709

TL

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

622.244

777.805

933.366

622.244

933.366

1.244.488

933.366

1.244.488

1.866.732

TL

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

622.244

777.805

933.366

622.244

933.366

1.244.488

933.366

1.244.488

1.866.732

TL

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

622.244

777.805

933.366

622.244

933.366

1.244.488

933.366

1.244.488

1.866.732

TL

MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

26/1-n

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

7.755

9.693

11.632

7.755

11.632

15.510

11.632

15.510

23.265

TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.

MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması

26/1-o

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

Çalışan başına TL *

MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması

26/1-ö **

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

3138

Çalışan başına TL *


İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea