Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

7103 Sayılı Kanun Teşviki Tanımlama ve Hesaplanması

Barış Erdem Danışmanlık
09.07.2018
7103 Sayılı Kanun Teşviki Tanımlama ve Hesaplanması

Bilindiği üzere, 2018/0cak ila 2020/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin;


-İmalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin (67,65 TL) sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,


-Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı(67,65 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacaktır.


Buna göre, İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyeri dosyaları için “17103”, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyeri dosyaları içinse “27103” kanun numaralarının bordro programlarına tanımlanması gerekmektedir.


Bunun dışında, ilgili Kanun numaraların seçilmesi suretiyle yapılacak tahakkuk işlemlerinde aşağıda belirtilen örneklerde görüldüğü şekilde hesaplama yapılması gerekmektedir.


Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (S) Ltd. Şti 'de bu destek kapsamında işe alınan (G) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

-Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x -1.125,00 TL 'dir.

-Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 —2.029, 50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL 'nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.


Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmadığından, işveren tarafından 17103 kanun numaralı belgeye ilişkin damga vergisi hariç herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


Örnek 2: 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait iş kolu kodunda faaliyet gösteren (Z) Ltd. Şti 'de bu destek kapsamında işe alınan (T) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

-Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00 x % 37,5 —2.625,00 TL 'dir.

-Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 —2.029,50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 2.625,00 TL'nin 2.029,50 TL'si İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 2.625,00 -2.029,50 -595,50 TL olacaktır.


Örnek 3: Tarım sektöründe faaliyet gösteren (K) Ltd. Şti 'de bu destek kapsamında işe alınan (P) sigortalısı için düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.700,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

-Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 2.700,00 x % 37,5 =1.012,50 TL 'dir.

-Destek tutarı söz konusu şirket tarım sektöründe faaliyet gösterdiği için 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL 'dir.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 1.012,5 - 761,06= 251,44 TL olacaktır.


Bunun dışında ilgili teşvik kapsamında olan sigortalıların, ilgili aylara ilişkin gelirlerinden yapılacak gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarına ilişkin bordro tanımlamaları da yapılmalı, ilgili dönem beyannamelerinde destekten faydalanma hususundaki hesaplamalar, 06.07.2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Tebliğine göre aşağıda şekilde yapılmalıdır.

 

1.  4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.


2.   4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında muhtasar beyanname/ muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında ve teşvikten yararlanılan yılda uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.


3.  4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin, Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde vermeleri zorunludur.


4.  Bildirimin (XIV) numaralı sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20-e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19) No.lu satırında gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.


5.  Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk Eden” satırına aktarılacaktır.


6.  4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında terkine konu edilen tutar muhtasar beyannamenin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (20-e) No.lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

 

Örnek 1 : İşveren (I), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 5 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren (I), 1/6/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır.

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Aylık Brüt Ücret Tutarı

2.029,50 TL

Aylık Vergi Matrahı [2.029,50-(2.029,50x%15*=)]

1.725,07 TL

2018 Yılı Haziran Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

258,76 TL

Asgari Geçim İndirimi

152,21 TL

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)

106,55 TL

Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [258,76-(152,21+106,55=)]

0 TL

*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15

 

Örnek 2 : İşveren (L), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 12 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (L), 1/12/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını, ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 13’e çıkarmıştır.

2018 yılı Aralık ayında 5.000 TL brüt ücretle istihdam edilmeye başlanan ve ilave istihdama ilişkin tüm şartları taşıyan bekâr çocuksuz bir hizmet erbabı için yararlanılacak teşvik tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Aylık Brüt Ücret Tutarı

5.000,00 TL

Aylık Vergi Matrahı [5000-(5000x%15*)]

4.250,00 TL

2018 Yılı Aralık Ayında Hesaplanan Vergi

637,50 TL

2018 Yılı Aralık Ayında Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi**

258,76 TL

Asgari Geçim İndirimi

152,21 TL

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)

106,55 TL

Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [(637, 50-(106,55+152,21)=]

378,74 TL

*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15

**Aralık ayında işe başlayan asgari ücretlinin %15 oranında hesaplanan gelir vergisi

 

 

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea