Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Muhtasar Beyannamelerin Birleştirilmesini Öngören Tasarı Kanunlaştı

TBMM
15.07.2016
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Muhtasar Beyannamelerin Birleştirilmesini Öngören Tasarı Kanunlaştı

(Cumhurbaşkanı Onayından Sonra Resmi Gazete ’de Yayımlanmasıyla Yürürlüğe Girecektir)

Çalışma hayatında işverenin çalıştırdığı işçilerle (sigortalılarla) ilgili olarak yerine getirmesi gereken en önemli yükümlülüklerden olan aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyanname verme yükümlülüklerinin tek bir belge ile düzenlenerek yerine getirilmesi hususunu içeren Kanun Tasarısı; TBMM Genel Kurul’unda kabul edilerek kanunlaştı. Söz konusu kanun tasarısına ulaşmak için tıklayınız.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaşan tasarıda yer alan düzenlemeler özetle şu şekildedir:

1. Muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgesi; ‘’Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi’’ adıyla birleştirilerek, kesin vergi matrahları ve sigortalının sigorta primleri, kazanç toplamları ve prim gün sayıları bu beyanname ile verilecektir.

2. Hangi grup, sektör ve işyerlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirimde bulunulacağı Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

3. Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilmesi süresi ve diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müşterek olarak çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. 

4.  Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri Maliye Bakanlığına verilecektir.

5. İşverenler tarafından internet, elektronik ve benzeri ortamlarda SGK’na gönderilecek her türlü belge, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya bilginin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olmamasından işverenle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

6. Prim belgelerinin verilme süresi ve prim ödemelerinin ertelenmesine konu olacak hususlara ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi ticari ve ekenomik kayıplara sebep olan durumlar eklenmiştir.

7. Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalıların prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği ya da eksik bildirildiği anlaşılan işyerlerine;

a)  Asıl beyannamelerde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere  beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/5’i tutarında

b) Ek beyannamelerde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8’i tutarında

c)  Ek beyannamenin, sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az sürelere ait beyannamelerin SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası kesilecektir.

8. Mahkeme kararı veya denetim ve incelemeler sonucu, hizmetleri ve kazançları SGK’na bildirilmediği veya eksik bildirildiği, ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olarak verilecek beyannamelerin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için

a) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere beyannamedeki sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında

b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamedeki sigortalı başına yarım asgari ücret,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin 1/3’ü tutarında

d)  Sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiği durumda ise, aylık asgari ücretin 1/10’undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen (eksik bildirilen) prime esas kazanç tutarında idari para cezası uygulanır.

9.  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmeye başlandığı tarihten önceki dönemlere ait yükümlülükler nedeniyle verilmesi gereken aylık prim hizmet belgeleri SGK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde verilecektir.

10. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea