Teşvik Hesapla
DUYURULAR
Geri

GÜNCEL YARGITAY KARARLARI – İşe İade Davası Sonrasında İhbar Tazminatı - 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre Hesabında Disiplin Kurulu Etkisi

Yargıtay Başkanlığı
04.09.2023
Dökümanı İndir
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI – İşe İade Davası Sonrasında İhbar Tazminatı - 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre Hesabında Disiplin Kurulu Etkisi

1. Fesih Esnasında İhbar Tazminatı Ödenmişse İşe İade Davası Sonrasında Fark Ödenmesi Gerekmediğine İlişkin Karar

 

02 Eylül 2023 Tarihli ve 32297 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait E. 2023/9085, K. 2023/8074 Kararda özet olarak;

 

Davacı işçi, davalı işverenden tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasının lehlerine sonuçlandığını, ancak işe başlatılmadığını, işe iade davasını kazanmasına rağmen işe başlatılmamasıyla gerçekleşen fesih tarihindeki giydirilmiş emsal ücret üzerinden hesaplanacak fark ihbar tazminatının ödenmesini talep etmiştir.

 

Adalet Bakanlığı tarafından, kesinleşen işe iade davası sonucunda davalı işverence işe başlatılmayan işçinin fark ihbar tazminatının faizi ile işverenden tahsiline karar verilmesinin istenmesi üzerine Mahkemece davanın kabulüne kesin olarak karar verildiğini, işverence davacıya, işe iade davası açılmadan önce ihbar tazminatı ödendiğini, işçiye bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat peşin olarak ödendiğinden dava konusu fark ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün hatalı olması gerekçesiyle kanun yararına bozma istemi ile Yargıtay’a başvuruda bulunulmuştur.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeye göre, geçersiz sayılan fesih tarihinde bildirim süresi usulüne uygun şekilde verilmiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ve eksiksiz ödenmiş ise ihbar tazminatının ödenmesi gerekmeyeceği, bir başka anlatımla, işçiye geçersiz fesih tarihindeki koşullara göre bildirim süresi tam ve eksiksiz olarak kullandırılmışsa işe başlatmama suretiyle fesih tarihinde yeniden bildirim süresi kullandırılması veya ihbar tazminatı ödenmesi yahut bildirim süresinin arttığı gerekçesiyle fark ihbar tazminatı ödenmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir. Bu durumda işçiye 4857 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak bildirim süresine ait ücretin fesih sırasında peşin olarak ödendiği anlaşıldığından, iş mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü hatalı olup, kararın kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.

 

2. 6 İş Günlük Hak Düşürücü Sürenin Disiplin Kurulu Kararının Tebliğinden Sonra Başlayacağına İlişkin Karar

 

02 Eylül 2023 Tarihli ve 32297 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait E. 2023/9430, K. 2023/8075 Kararda özet olarak;

 

İlk Derece Mahkemesi, davacı işçinin, 4857 sayılı Kanun’un 25-II/d bendi kapsamına giren bir olay neticesinde yapılan fesih işleminde, olayın gerçekleştiği tarih ile fesih tarihi arasında 6 iş günlük hak düşürücü sürenin aşıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

 

Adalet Bakanlığı tarafından, davacı ile işyerindeki başka bir işçinin kavga ettikleri ve küfürleştiklerini, davacının olaya ilişkin alınan savunmasında küfür ettiğini ve kavga ettiğini kabul ettiğini, feshe konu olay sonrasında soruşturma yapıldığını, soruşturma sonucunda Merkez Disiplin Kurulunun davacının iş sözleşmesinin feshine karar verdiğini ve kararı takip eden 6 iş günlük hak düşürücü süre sona ermeden davacının iş akdinin feshedildiği, bu kapsamda davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararın hatalı olması gerekçesiyle kanun yararına bozma istemi ile Yargıtay’a başvuruda bulunulmuştur.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeye göre, somut uyuşmazlıkta feshe konu olay sonrasında işverence soruşturma yapıldığı, denetçi tarafından hazırlanan soruşturma raporunun feshe yetkili işyeri disiplin kurulunca olaydan yaklaşık 3,5 ay sonra karara bağlandığı, bu karar neticesinde feshe yetkili makamın, disiplin kurulu kararından 5 iş günü sonra fesih işlemini gerçekleştirdiği, bu durumda feshin 6 iş günlük hak düşürücü süre içerisinde gerçekleştiği anlaşılmış olup, Mahkemece hak düşürücü sürenin, olayın disiplin kuruluna intikal ettiği tarihin baz alınarak 6 iş günlük hak düşürücü süre hesabı yapması ve bu kapsamda davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup, kararın kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.

 

 

Kararlara yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Kurumsal Personel Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
ADRES:
Vadistanbul Bulvar Ayazağa Mh. Azerbaycan Cd. No:109 I 2A Blok Kat:11 No:84-85-86 34485 Sarıyer/İstanbul
E-MAIL:
Copyright © 2020 Kurumsal Personel Dan. Hiz. A.Ş.
web tasarım: studyocrea